VN verdrag: hoe borg je dat in je onderwijsorganisatie?

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is op 14 juli 2016 in Nederland in werking getreden. Het doel van het verdrag is om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Het verdrag bepaalt dat mensen met een beperking op het gebied van wonen, onderwijs, vervoer, werk en een aantal andere terreinen gelijke rechten moeten krijgen en gaat uit van inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. ECIO biedt ondersteuning aan instellingen die werk willen maken van het VN-verdrag. Zo kunnen onderwijsinstellingen een intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen en deelnemen aan de landelijke werkgroep.

Intentieverklaring

In 2017 heeft ECIO (toen nog Expertisecentrum handicap + studie) in samenwerking met de Universiteit Leiden, NHL Stenden Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam en het Landelijk programmabureau voor het VN-verdrag een intentieverklaring opgesteld waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag. Deze intentieverklaring werd op 25 januari 2018 bij de Vereniging Hogescholen officieel ondertekend door deze vier onderwijsinstellingen. In november 2018 ondertekenden ook bestuurders van Hanzehogeschool, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en de TU Delft deze verklaring. In september en oktober 2019 volgden Fontys Hogescholen, Tilburg University en Erasmus Universiteit Rotterdam. En op 16 december 2019 heeft ook Windesheim deze verklaring getekend.

Landelijke Werkgroep VN-verdrag

Vertegenwoordigers van de betrokken onderwijsinstellingen werken samen aan toegankelijker en inclusiever hoger onderwijs. In de werkgroep worden verschillende thema’s besproken en er worden activiteiten georganiseerd ter ondersteuning van het uitvoeren van acties binnen de eigen instelling die bijdragen aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen. ECIO faciliteert en ondersteunt de werkgroep. De werkgroep komt drie keer per jaar een dag bijeen.

Meer informatie en/of deelname?

Wil je meer informatie en/of heeft u interesse om de intentieverklaring ook te ondertekenen en deel te nemen aan de werkgroep?

Neem contact op voor meer informatie

Windesheim tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Zwaan kleef aan!

NHL Stenden en Hogeschool Utrecht over de intentieverklaring VN-verdrag