Hoe beperken we voor studenten zoveel mogelijk de nadelige effecten van de coronamaatregelen?

impact_coronavirus_hoger_onderwijs_handreikingOCW

20 maart 2020

Het ministerie van OCW publiceerde op 19 maart jl. een kamerbrief met een servicedocument waarin zij een aantal handvatten geeft voor knelpunten in het hoger onderwijs als gevolg van het coronavirus.

Gevolgen voor hoger onderwijs

Het volledig staken van de onderwijsactiviteiten in de scholen heeft ook voor het hoger onderwijs grote gevolgen. De hogeronderwijsinstellingen, docenten en studenten staan voor de opgave om hun werkzaamheden zoveel als mogelijk voort te zetten. Het ministerie van OCW wil hen hierbij dan ook zo goed mogelijk ondersteunen.

Richtlijnen voortzetting onderwijsactiviteiten

Het ministerie heeft met verschillende organisaties, zoals NVAO, NWO en het CBHO afspraken gemaakt om betrokkenen in het hoger onderwijs helderheid te geven en waar mogelijk te ontlasten en ruimte te bieden. De belangrijkste punten zijn opgenomen in het servicedocument.

Servicedocument Covid-19 aanpak hoger onderwijs

Voor een aantal knelpunten zijn generieke oplossingen nodig. Het servicedocument van het ministerie van OCW geeft een aantal handvatten waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de aangekondigde maatregelen en om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Nederlandse universiteiten hebben, in overleg met de minister, aangegeven te zullen handelen in de geest van dit document.

Het servicedocument gaat onder meer in op de volgende topics:

  • stages
  • internationale mobiliteit
  • bindend studieadvies
  • aanmelding en toelating
  • (decentrale) selectie (BA en MA)
  • financiële effecten voor instellingen en studenten
  • accreditatie
  • onderzoek
  • College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Toegankelijk en flexibel (digitaal) onderwijs en examineren

Het vergt veel inzet van instellingen om onderwijs en examinering op een andere wijze voort te zetten. ECIO, expert in inclusief onderwijs voor studenten met een ondersteuningsvraag, kan daarbij helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij denken graag mee om onderwijs, toetsen en examens online zo toegankelijk mogelijk te maken voor studenten met een ondersteuningsvraag.

Neem voor meer informatie contact met ons op