Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | ho en mbo

Om onderwijsinstellingen verder te helpen met vragen over flexibele toetsing en examinering is ECIO een landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO gestart. Het netwerk draagt bij aan professionalisering en bewustwording van betrokkenen en het uitwisselen en (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen rondom Toegankelijk Toetsen. Netwerkleden leren van elkaar, van onze experts en van gasten zoals onderzoekers, beleidsmakers en toezichthouders. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor dit netwerk. Jaarlijks zijn er drie bijeenkomsten.

Onderwijsinstellingen hebben volgens de WGBh/cz een verplichting tot het treffen van geschikte en noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen, ook rondom toetsing en examinering. ECIO krijgt veel vragen over dit thema, zoals:

  • Welke mogelijkheden zijn er voor flexibel en op maat toetsen?
  • Waar en hoe kan digitalisering hierbij een rol spelen?
  • Wat is de rol van de examencommissie hierin?
  • Hoe kunnen we borgen dat deze oplossingen legitiem zijn (en de borging van het eindniveau dus niet aantasten)?
  • Wat zegt de wet- en regelgeving over dit thema? En hoe kijken de Onderwijsinspectie en de NVAO hiernaar?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor professionalisering op dit gebied?
  • Wat zijn goede voorbeelden van toegankelijk toetsen?
  • Wat zijn succesfactoren bij het realiseren van toegankelijk toetsen? En wat de risico’s?

Wat?

Het landelijk netwerk komt drie keer per jaar een dag samen om thema’s en vraagstukken te bespreken, kennis en ervaringen uit te wisselen en oplossingen te zoeken. De doelen van de bijeenkomsten worden door de leden vastgesteld (agendacommissie). Tijdens de netwerkbijeenkomsten zullen gastsprekers en netwerkleden een rol spelen en worden tips, tricks en voorbeelden uit de eigen praktijk gedeeld. Op deze manier is het een netwerk van, voor en door de leden. Experts op het gebied van studeren met een functiebeperking en toetsing, werkzaam bij ECIO begeleiden de bijeenkomsten.

Veel studenten met een functiebeperking ervaren belemmeringen bij toetsing in examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Examencommissies en docenten hebben hier een essentiële rol te vervullen. Wat moet je nu weten en waar kun je rekening mee houden om deze taak goed te kunnen volbrengen zonder in te boeten op de kwaliteit van de toets en de eindkwalificaties? En hoe kun je systematisch werken aan het vergroten van de toegankelijkheid van toetsing en examinering?

Bijeenkomsten

Raadpleeg de agenda voor de data van de bijeenkomsten.

Verslagen bijeenkomsten

Voor wie?

Het landelijk netwerk is voor leden van de examencommissies, examinatoren, toetsmakers, beleidsmedewerkers en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing.

Kosten

De kosten voor drie bijeenkomsten zijn per deelnemer 150 euro. Indien je je aanmeldt op een moment dat er al een of twee bijeenkomsten hebben plaatsgevonden, worden de kosten voor deelname lager.

Neem voor meer informatie contact op met

Marjolein Büscher-Touwen | ECIO

Marjolein Büscher-Touwen

Gerelateerde items

Artikel | Toegankelijk toetsen en examineren – Ruimer Denken: nu vasthouden en doorpakken!

Hoe werk je naar toegankelijk toetsen in het hoger onderwijs?

Quickscan toetsen voor studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen