Digitale toegankelijkheid

 

Studenten denken, lezen, kijken en navigeren op 1000 verschillende manieren door uw apps, websites en digitale systemen. Houdt u rekening met studenten die verdwalen in de enorme hoeveelheid content, die geen geluid kunnen horen of video’s niet kunnen zien? Of met studenten die bijvoorbeeld een taalachterstand hebben, een slechte internetverbinding hebben, geen geluid kunnen afspelen (in de trein of de bibliotheek). Digitale toegankelijkheid kan voor studenten het verschil maken om wel of niet te kunnen studeren.

Verbeteren van digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs

Werken aan digitale toegankelijkheid doet een appèl op bewustwording, kwaliteitsverbetering en duurzaamheid. Het is een veranderproces van de hele organisatie en alle medewerkers. Het beleid voor digitale toegankelijkheid geldt immers voor de totale organisatie, voor alle digitale systemen en voor alle elementen daarbinnen. Binnen je organisatie zullen dus heel veel professionals, ieder op hun eigen manier, geconfronteerd worden met de consequenties van het toegankelijk maken van de digitale systemen. Dit veranderproces vraagt de nodige begeleiding, zowel procesmatig als qua inhoud en deskundigheid. Wij kunnen je helpen op weg te gaan naar een digitaal toegankelijke instelling.

Download hier de brochure  Verbeteren digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs

Download hier de brochure Toegankelijkheidsrichtlijnen Werken aan digitale toegankelijkheid

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Onderwijsinstellingen kunnen bij ECIO terecht voor advies en training op het gebied van digitale toegankelijkheid:

 • workshops en studiedagen bewustwording digitale toegankelijkheid;
 • beleidssessies rond creëren commitment;
 • advies en begeleiding bij de implementatie.

ECIO combineert kennis over hoger onderwijs (accreditatie), functiebeperkingen en digitale toegankelijkheid om u zo goed mogelijk te adviseren over dit onderwerp.

Wij werken nauw samen met Stichting Accessibility, expertisecentrum op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van ICT. Stichting Accessibility biedt diverse trainingen rondom de kwaliteit en toegankelijkheid van websites:

 • inleidende trainingen en presentaties met veel achtergrondinformatie en praktijk voorbeelden;
 • beleidsmatige trainingen voor beslissers;
 • technische trainingen voor webbouwers en designers;
 • trainingen voor webredacteuren.

De website www.accessibility.nl biedt veel handige informatie, tips, toolkits en bijvoorbeeld een lijst met toegankelijke bouwers. Je kunt bij Accessibility de precieze onderzoeksgegevens over je instelling opvragen of je website laten toetsen.

Bekijk de video’s

Bekijk onze video’s over drempelvrij onderwijs, waarin studenten laten zien hoe de digitale toegankelijkheid van hun leeromgeving voor problemen kan zorgen en wat zij nodig hebben om goed te kunnen studeren. Bekijk hier de video’s over drempelvrij onderwijs.

Wettelijke kaders

Er is de wettelijke verplichting om toegankelijk te zijn. De nieuwe toegankelijkheidseisen en nationale besluitvorming gaan er vanuit dat instellingen de komende jaren systematisch werken aan de verbetering van de toegankelijkheid van digitale producten en online systemen.

De volgende wettelijke kaders gelden:

 • VN-verdrag: Het op 14 juli 2016 door Nederland geratificeerde VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. De lidstaten, waaronder de Nederlandse overheid, zijn verantwoordelijk voor een goede implementatie van het VN-verdrag. Hoger onderwijsinstellingen hebben een eigen verplichting om het verdrag uit te voeren en toegankelijk onderwijs te garanderen (zie o.a. art. 9 en 24). Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de naleving van het verdrag.
  • Lees hier meer informatie over het VN-Verdrag
 • Om te voldoen aan de eisen van het VN-verdrag handicap is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBh/cz) op 14 juni 2016 uitgebreid met het aanbod van goederen en diensten. Dit betekent dat deze wet ook geldt voor private aanbieders van goederen en diensten. Deze verplichting is op 1 januari 2017 verder uitgebreid. Aanbieders van goederen en diensten moeten, naast de individuele aanpassingen, geleidelijk zorgen voor de algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
 • Europese standaard EN 301 549 waarborgt de toegankelijkheid van content voor mensen met een beperking, zoals slechtzienden en slechthorenden, en daarmee ook digitale toegankelijkheid. De internationale standaard is vastgelegd in een Europese richtlijn die elke lidstaat verplicht om digitale toegankelijkheid in nationale regelgeving vast te leggen en om te waarborgen dat digitale kanalen van organisaties in de publieke sector toegankelijk zijn. Deze verplichting geldt voor websites, apps, en intra- en extranet.
 • De Nederlandse verplichting voor digitale toegankelijkheid voor overheidsinstanties is in juli 2018 in werking getreden onder de noemer ‘Tijdelijk Besluit digitale toegankelijkheid voor de overheid’. Hier staat in dat websites en mobiele apps van overheidsinstanties volgens een stappenplan in 2021 aan de vereisten van toegankelijkheid moeten gaan voldoen. Dit gaat gefaseerd: in 2019 nieuwe websites en intranetten, in 2020 bestaande websites en intranetten en in 2021 alle mobiele applicaties.
 • De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) vraagt aandacht voor voorzieningen die de toegankelijkheid en studeerbaarheid bevorderen voor studenten met een functiebeperking.
 • Sinds 2011 is de toegankelijkheid en studeerbaarheid van het onderwijs voor studenten met een beperking opgenomen in het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland van de NVAO. Klik hier voor meer informatie.

Neem contact op voor meer informatie