Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

01 oktober 2020 09:15 - 01 oktober 2020 11:30

Online

Om onderwijsinstellingen verder te helpen met vragen over flexibele toetsing en examinering is ECIO een landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO gestart. Het netwerk draagt bij aan professionalisering en bewustwording van betrokkenen en het uitwisselen en (samen) ontwikkelen van concrete handreikingen rondom Toegankelijk Toetsen. Netwerkleden leren van elkaar, van onze experts en van gasten zoals onderzoekers, beleidsmakers en toezichthouders. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor dit netwerk. Jaarlijks zijn er drie bijeenkomsten.

Onderwijsinstellingen hebben volgens de WGBh/cz een verplichting tot het treffen van geschikte en noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen, ook rondom toetsing en examinering. ECIO krijgt veel vragen over dit thema, zoals:

  • Welke mogelijkheden zijn er voor flexibel en op maat toetsen?
  • Waar en hoe kan digitalisering hierbij een rol spelen?
  • Wat is de rol van de examencommissie hierin?
  • Hoe kunnen we borgen dat deze oplossingen legitiem zijn (en de borging van het eindniveau dus niet aantasten)?
  • Wat zegt de wet- en regelgeving over dit thema? En hoe kijken de Onderwijsinspectie en de NVAO hiernaar?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor professionalisering op dit gebied?
  • Wat zijn goede voorbeelden van toegankelijk toetsen?
  • Wat zijn succesfactoren bij het realiseren van toegankelijk toetsen? En wat de risico’s?

Aan deze vragen besteden we aandacht binnen dit landelijke netwerk.

Wat?

Het landelijk netwerk komt drie keer per jaar een dag samen om thema’s en vraagstukken te bespreken, kennis en ervaringen uit te wisselen en oplossingen te zoeken. De doelen van de bijeenkomsten worden door de leden vastgesteld (agendacommissie). Tijdens de netwerkbijeenkomsten zullen gastsprekers en netwerkleden een rol spelen en worden tips, tricks en voorbeelden uit de eigen praktijk gedeeld. Op deze manier is het een netwerk van, voor en door de leden. Experts op het gebied van studeren met een functiebeperking en toetsing, werkzaam bij ECIO begeleiden de bijeenkomsten.

Ook in 2020 staat het thema ‘Toegankelijk toetsen, zo kan het ook’ hoog op de agenda van ECIO: Expertisecentrum inclusief onderwijs/CINOP. Veel studenten met een functiebeperking ervaren belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Maar wat zijn de mogelijkheden om toegankelijke toetsen en examens te bieden? Welke ruimte is er binnen de regels? Welke medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan Toegankelijk toetsen en op welke manier? Wij geloven dat er veel mogelijkheden zijn die de toegankelijkheid van de toetsing vergroten, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit en de eindtermen van de opleiding.

Bijeenkomsten

In 2020 zijn we gestart op 4 februari en 14 mei. De volgende DIGITALE bijeenkomst staan gepland op 1 oktober.

Voor wie?

Het landelijk netwerk is voor leden van de examencommissies, examinatoren, toetsmakers, beleidsmedewerkers en andere functionarissen die zich bezighouden met toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing.

Kosten

Meldt u zich nu aan dan is de bijdrage voor 2020 in totaal 50 euro voor deze bijeenkomst.

Geïnteresseerd in deelname? Neem contact met ons op

Marjolein Büscher-Touwen | ECIO

Marjolein Büscher-Touwen