Landelijke Voorlichtingsbijeenkomst financiële ondersteuning van studenten met een functiebeperking

30 januari 2020

Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Aandacht voor financiële ondersteuning is zeer belangrijk voor studenten. De invoering van het leenstelsel brengt voor veel studenten (extra) druk mee. Studenten die moeilijk rondkomen, ervaren problemen bij hun studie. Voor studenten met een ondersteuningsbehoefte speelt dit extra. Op 30 januari organiseert ECIO een landelijke bijeenkomst over financiële ondersteuning van 10.00 uur tot 14.00 uur. We delen kennis en actuele onderzoeksgegevens over de (extra) financiële problematiek en mogelijkheden voor financiële ondersteuning voor studenten en studenten+. Het lectoraat schulden van de Hogeschool Utrecht voerde het onderzoek ‘Studeren zonder financiële zorgen’ uit. De inspectie SZW deed evaluatieonderzoek naar de Individuele Studietoeslag. Via het UWV kunnen in bepaalde gevallen voorzieningen aangevraagd worden. Bij DUO kunnen studenten in sommige gevallen in aanmerking komen voor een extra jaar prestatiebeurs, verlenging van de diplomatermijn en kwijtschelding van (een deel van) de studieschuld. Ook kan het profileringsfonds van de onderwijsinstelling financiële ondersteuning bieden.

Neem voor meer informatie contact op

Bas van der Voort | ECIO

Bas van der Voort

Joyce van der wegen | ECIO

Joyce van der Wegen